Yüzünüzü Gençlik Kalemiyle Şekillendirin - Onep Özel Tıp Merkezi
Sihirli Parmaklar Çocuklara Uzandı
Nisan 17, 2015
Gençlik Kalemi -Sözcü Gazetesi
Nisan 17, 2015
Show all

Yüzünüzü Gençlik Kalemiyle Şekillendirin

BUGÜN GAZETESİ – 16 NİSAN 2014

Cil­din için­den ve dı­şın­danye­ni­le­me­ye ça­lı­şan ajan­la­rın tek bir ci­haz­da top­lan­ma­sın­dan olu­şan;mik­ro­der­mab­raz­yon ve me­zo­te­ra­pi sen­te­zi bir uy­gu­la­ma olan genç­likka­le­mi son dö­ne­min en po­pü­ler ‘genç­lik si­lah­la­rın­dan.’Genç­lik ka­le­mi­nin; E-der­mas­tamp ci­ha­zı üze­rin­de bu­lu­nan 6 çe­lik iğ­ne­cik­tenve cil­din ih­ti­ya­cı olan an­ti-aging ürü­nü de­po­la­ma­ya ta­ra­yan bir haz­ne­cik­tenoluş­tu­ğu­nu ifa­de eden Dr. Hi­lal Gö­kalp, “Ka­lem ucu­na ben­ze­yen E-der­mas­tampci­ha­zın­da bo­yu 0,5 mm-2,5 mm ara­sın­da de­ği­şen iğ­ne­ci­kler var­dır, bo­yuuy­gu­la­ma­nın ki­şi­nin ih­ti­ya­cı­na gö­re se­çi­lir. Bu iğ­ne­cik­ler­leder­mab­raz­yon et­ki­si için cil­de sa­ni­ye­de 50 ila 150 vu­ruş ya­pı­lı­r”de­di. Cil­din ih­ti­ya­cı olan ne­mi sağ­la­yan, le­ke kar­şı­tı ya da an­tiaging ürün­le­rin genç­lik ka­le­mi­nin ürün haz­ne­si­ne kon­du­ğu­nu ve ay­nıan­da cil­de ve­ri­le­rek et­ki­nin ar­tı­rıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Dr. Gö­kalpile yön­te­mi ko­nuş­tuk…

Yön­te­min di­ğer iş­lem­le­r­den far­kı ne­dir?
Cil­di içe­ri­den des­tek­le­yen me­zo­te­ra­pi uy­gu­la­ma­la­rı­nın et­ki­si­nide ay­nı an­da su­nu­yor. İğ­ne bo­yu ve vu­ruş sa­yı­sın­dan son­ra, cil­de ve­ri­le­cekürün­ler de ki­şi­nin ih­ti­ya­cı­na gö­re bir kok­teyl oluş­tu­ru­lu­pe cil­deye­di­ri­li­yor. Di­ğer uy­gu­la­ma­lar­dan bir baş­ka far­kı ise na­no tek­no­lo­jiile üre­til­miş, le­ke gi­der­me, kı­rı­şık­lık­la­rı ha­fif­let­me, mor hal­ka­la­rıve ödem­le­ri azalt­ma vb. özel­lik­te­ki ürün­ler­le uy­gu­la­ma­nın güç­len­di­ril­me­si­dir.Bi­lin­di­ği üze­re dı­şa­rı­dan ve­ri­len vi­ta­min, hya­lü­ro­nik asit­ler­lecil­din güç­len­me­si, cilt ba­ri­ye­ri­nin kuv­vet­li olu­şun­dan ötü­rü sı­nır­lıbir ba­şa­rı sağ­lar. Genç­lik ka­le­mi ile açı­lan kü­çük ka­nal­lar­dan de­ri­ninalt ta­ba­ka­la­rı­na ka­dar ula­şan bü­yü­me fak­tör­le­ri, bit­ki­sel kök hüc­reeks­tre­le­ri, vi­ta­min ve se­rum­lar yön­te­min ba­şa­rı­sı­nı ve so­nuç­la­rınka­lı­cı­lı­ğı­nı ar­tı­rır.

Ne­re­ler­de kul­la­nı­lır?
Ak­ne iz­le­ri­nin gi­de­ril­me­sin­de ( ha­fif-or­ta, de­rin ve çok de­rin),Le­ke­le­ringi­de­ril­me­sin­de,Ha­fif-de­rin kı­rı­şık­lık­la­rın gö­rü­nü­mü­nün azal­tıl­ma­sın­da,Ge­niş gö­ze­nek­li de­ri­de gö­ze­nek­le­rin sı­kı­laş­tı­rıl­ma­sın­da,Ciltçat­lak­la­rı­nın ha­fif­le­til­me­sin­de,Saç dö­kül­me­si­nin azal­tıl­ma­sın­da,Ya­nık­lar­danson­ra olu­şan skar­la­rın ha­fif­le­til­me­sin­de, Se­lü­lit­le­rin gö­rü­nü­mü­nünazal­tıl­ma­sın­da.

Et­ki­si ne ka­dar sü­rer, kaç se­ans uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir?
Genç­lik ka­le­mi E-der­mas­tam­ple olu­şan mik­ro ka­nal­lar de­ri­nin elas­ti­ki­ye­tisa­ye­sin­de ge­nel­de 15-30 da­ki­ka içe­ri­sin­de ka­pa­nır. Ka­na­lın ta­ma­menka­pan­ma­sı ise bir­kaç sa­at ala­bi­lir. So­run­lu ol­ma­yan, sa­de­ce ba­kımve ye­ni­le­me amaç­lı cilt­ler için 3 se­ans, le­ke­ler için 6, ak­ne, ya­ra,ya­nık iz­le­ri için 8 ve üze­ri se­ans uy­gu­la­ma öne­ri­lir.

Uy­gu­la­ma­dan son­ra ne­ler his­se­di­lir?
Uy­gu­la­ma­da ağrı his­si he­men he­men hiç yok­tur. Bu se­bep­le her­han­gibir anes­te­zi kre­mi­ne ih­ti­yaç du­yul­maz. Uy­gu­la­ma er­te­si 30-45dakika için­de cilt­te kı­za­rık­lık kal­maz. Ki­şi gün­de­lik ha­ya­tı­na uy­gu­la­magü­nü da­hil ol­mak üze­re de­vam ede­bi­lir. At­lan­ma­ma­sı ge­re­ken en önem­linok­ta, gü­neş ko­ru­yu­cu krem­le­rin dü­zen­li ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­dır.

An­ti-aging amaç­lı la­zer uy­gu­la­ma­la­rın­dan ne gi­bi fark­la­rı var?
Bu uy­gu­la­ma­nın avan­taj­la­rı; fay­da­sıy­la ma­li­ye­ti kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­dahe­sap­lı bir iş­lem ol­ma­sı, yan et­ki ris­ki­nin mi­ni­mum ol­ma­sı, la­zer­leuy­gu­la­ma ya­pı­la­ma­yan göz çev­re­si gi­bi kü­çük alan­la­ra uy­gu­la­maya­pı­la­bi­li­yor ol­ma­sı, her de­ri ti­pi­ne uy­gu­la­na­bi­li­yor ol­ma­sı­dır.

 

ONEP ÖZEL TIP MERKEZİ


Lütfen bize ulaşın